We share this Danish translation of the declaration of the Communist Party of Peru:

Proletarer i alle lande, forén jer!

Leve Formand Gonzalo og hans almægtige tænkning, skinnende lys og maoistisk torden

"2. Revolutionens subjektive kræfter er faktisk blevet meget svækket siden revolutionens nederlag i 1927. De tilbageværende styrker er meget svage og de kammerater, der dømmer udfra udseendet alene, føler sig pessimistiske. Men hvis vi dømmer udfra det væsentlige, er det en helt anden historie. Her kan vi anvende det gamle kinesiske ordsprog: "En enkelt gnist kan sætte ild til prærien." Med andre ord vil vore styrker, selvom de på nuværende tidspunkt er små, vokse meget hurtigt. Under de betingelser, der gør sig gældende i Kina, er deres vækst ikke blot mulig, men faktisk uundgåelig."

"En enkelt gnist kan sætte ild til prærien"

Formand Mao Tsetung

Perus Kommunistiske Parti udtrykker sin bevidste og fuldkomne underkastelse til vor ubesejrede og almægtige ideologi: marxismen-leninismen-maoismen, gonzalo tænkningen. Vi genbekræfter os endnu engang i Formand Gonzalo som Føreren af Partiet og revolutionen, fortsætter af Marx, Lenin og Formand Mao Tsetung. Vort Førerskab der har bekræftet Folkekrigens usårlighed og almengyldighed som det internationale proletariats og verdens folks militære teori. Vi hejser, forsvarer og anvender gonzalo tænkningen som den kreative anvendelse af marxismen-leninismenmaoismen til vor konkrete virkelighed, fordi grundlaget er, at maoismen er den tredje, nye og højere etape af marxismen og vi vil ikke ophøre med utrætteligt at kæmpe for at gennemtvinge maoismen som befaler og vejleder for den Proletariske Verdensrevolution. Vort Parti kalder endnu engang på, at de Kommunistiske Partier og Organisationer konstitueres eller rekonstitueres, i overensstemmelse med tilfældet, og udtaler, at Formand Gonzalo har gjort almengyldige bidrag til den Proletariske Verdensrevolution.

27 år er der gået Han forbliver uskadt, jern og med skinnende lys. Hvad der blev opnået er aldrig gået tabt Han lærte os at genkræve, genfremskubbe, genorganisere At gnisten spredes som et bål At ilden er uundgåelig Vi har vort forår Lad os potentiere flodbreddem Angreb og forhandlinger vil der være hver dag Der giver lyd til det latterlige og barnlige Den medskyldige stilhed brændende had Man kan aldrig stilne tordenen Den er tænkning, der er blevet til forandrende aktion Den er Formand Gonzalo

Partiet hilser endnu engang, ved at gribe de 27 år siden den offentlige præsentation af Formand Gonzalo denne 24. september, det internationale proletariat og verdens folk. Vid at vi vejledes af det som Formand Mao Tsetung etablerede: ""Det er rigtigt at gøre oprør!". I tusindvis af år blev det sagt, at det var rigtigt at undertrykker, at det var rigtigt at udbytte og at det var forkert at gøre oprør. Denne gamle dom blev vendt på hovedet med marxismens fremkomst. Og dette er et stort bidrag. Det var gennem kampen at proletariatet lærte denne sandhed, og Marx uddrog konklusionen. Og fra denne sandhed følger modstand, kamp, slaget for socialismen." Han siger at det er rigtigt at gøre oprør imod undertrykkeren og udbytteren, århundreders skændsler og ondskaber begået imod de undertrykte nationer og verdens folk. Den 17. maj 1980 begyndte den Nye Store Bølge for at begrave den onde imperialisme, den internationale og hjemlige reaktion og den gamle og nye revisionismens rådne dødvægt. Det er en ny historisk periode. En mulighed var genoprettelsen af kapitalismen, men som modvægt til denne genoprettelse også at udråbe revolutionen, fordi den er uundgåelig. Dette er tydeligvis og nøjagtigt maoismen.

Ligeledes hilser vi enhver leder, kadre og militant i den heltemodige kæmper, kæmperne i Folkets Befrielseshær og masserne der med tæt optimisme hejser den retfærdige og korrekte proces af Partiets generelle reorganisering. For proletariatet og det heltemodige peruanske folk, både på landet såvel som i byen; masser der giver os daglige heltemodige eksempler på jerndedikation; de dyrebare liv som de giver sammen med deres dyrebare blod i klassekampens torden; det er vildt; de er seglene i marken, hvor tordenen lyder som krigstrommerne; sammen med proletariatet og folket må vi slå til som en hammer; kampe i byerne. Ingen er i stand til at binde sine hænder for at retfærdiggøre kapitulation. De der vover vil få problemer. Masserne råber, forlanger Partiet. Vi kan ikke være døve eller blinde over for et sådant ansvar.

Den offentlige præsentation af vort Førerskab var aldrig et cirkus, og endnu mindre et forord til kapitulation - måske for revolutionens fjender, ikke for Partiet. For os er det og vil fortsætte med at være det almægtige lys, der illuminerer Folkekrigens retfærdige og korrekte sti. Pessimisme? Hvordan kan vi være pessimistiske omkring revolutions triumf i vort land, hvis vort folk har en uigendrivelig sand og gyldig lov. Den 24. september illuminerer os altid og i dag mere end nogensinde siger vi, at den er og vil være et kampvåben for at konfrontere og løse de nye og komplekse problemer for at overvinde krumningen. Det er hvad vi fortsætter med at gøre i Partiets generelle reorganiseringsproces. Lad os ikke glemme at Formand Gonzalo vurderer, at den peruanske revolution er en del af verdensrevolutionen og at ved at udvikle Folkekrigen, tjener vi den Nye Store Bølge af den Proletariske Verdensrevolution. At indlede og udvikle Folkekrige i verden tjener til at knuse Yankee-imperialismens ondsindede generelle kontrarevolutionære offensiv i ledtog og strid med de imperialistiske magter. Pessimisme? Der er ingen anledning.

Formand Gonzalo advarede os med dagslysets tydelighed om at den større fordybning af det peruanske samfunds generelle krise, hovedsageligt den bureaukratiske kapitalisme, vil forøge den gamle stats reaktionarisering og repression imod de retfærdige kampe, som føres af landarbejderne, minearbejderne, bondestanden - hovedsageligt fattigbønderne -, lærerne, sundheds-, universitets- og transportarbejderne, håndværkerne, daglejerne, de indfødte folk og fællesskaber osv. Det er et uigendriveligt udtryk for skærpningen af klassekampen og af storborgerskabets ledtog og strid i dets to fraktioner. Der er en absolut centralisering af magten, der er blevet udfoldet af Vizcarras fascistiske regering. Centralisering for at garantere imperialismens, hovedsageligt Yankeeimperialismens, ondsindede, folkemorderiske og plyndrende mål, imod det peruanske folk. De kriminaliserer kampen til forsvar for frihederne, rettighederne og opnåelserne. Klassen og masserne generelt hejser en voksende protestbølge som et nøjagtigt modsvar på disse reaktionære mål. Indtil juli 2019 er der blevet rapporteret mere end 184 massekampe - 120 med national karakter, 40 med regional og 17 med lokal - omkring problemerne med minearbejdet, forureningen, uddannelse, ekspropriation, arbejdsrettigheder, strejkerettigheder, løn, arbejdsforhold, stigende merudbytning osv. Folkekrigen indledt i 1980 trives og vil trives endnu mere som det livagtige bål, sådan at det heltemodige peruanske folk kan opbygge deres Folkerepublik i overensstemmelse med den nydemokratiske revolutions principper og kan kun gøre dette med Partiets ledelse, det marxistiskleninistiskmaoistiske, gonzalo tænknings Perus Kommunistiske Parti. At frembringe forventninger om "fremskridt med valg", "ny kongres", "ny forfatning" eller "forfatningsgivende forsamling" tjener kun til genjusteringen af den reaktionære gamle stat og dens sorte interesser. Det tjener ikke, ej heller vil det nogensinde tjene, proletariatet og det peruanske folk.

Det er vigtigt at betone, at inden Folkekrigen blev indledt den 17. maj 1980 var der to årtier med flammende kamp imod revisionisterne og opportunisterne, der gik imod rekonstitueringen af Partiet på tusinde måder, gik imod at det skulle vejledes af marxismen-leninismen-mao tsetung tænkningen og konkret gik imod indledningen af den væbnede kamp. Det er Folkekrigen der udvikles i vort land, der har demonstreret korrektheden af de opfattelser der vejledte indledningen, beslutningerne og de strategiske udviklingsplaner, der hærder os i revolutionen på den uudslukkelige march [til Kommunismen]. Vi er optimister og vi bekæmper pessimismen. Vi bekæmper den kapitulationistiske og hvervende højre-opportunistiske linje, sorte faner der strukturerede deres "nye linje", som de selv kalder det, i fængslerne. "Ny linje for ny definition, beslutning" osv. osv. selvfølgelig går denne linje imod Perus Kommunistiske Partis. Derefter en venstre-opportunistisk linje med folk i spidsen, der er anti-maoister, anti-Parti og anti-gonzalo tænkning, med "José" & co. i spidsen, undersåtter der synker ned i forhandlinger og betalt forræderi med reaktionen. Knus disse forrædere over for maoismen, vort Førerskab, gonzalo tænkningen, Partiet, Folkekrigen, den Nye Magt og den uafbrudte demokratiske revolution til Kommunismen. Og det er opgaven altid at sætte politikken som befaler, dvs. maoismen. Fordi hvis vi ikke sætter politikken som befaler, så er det en anden politik, noget andet der befaler; det er borgerskabets, småborgerskabets eller en anden klasses politik. Men ikke proletariatets. Det er meget tydeligt, det er en nøjagtig, kraftfuld og uigendrivelig sandhed, der blev sanktioneret på den I. Partikongres, som andre vil fornægte og slette.

"I dag findes der kun én realitet, de samme modstandere fra den 1. og 2. Verdenskrig, er i gang med at skabe, er i gang med at forberede den 3. nye verdenskrig. Det skal vi vide og vi som sønner og døtre af et undertrykt land, er en del af krigsbyttet. Dette må vi ikke tillade! Nok med den imperialistiske udbytning! Vi skal gøre en ende på den! Vi er fra den tredje verden og den tredje verden er basis for den proletariske verdensrevolution, med en betingelse: at de Kommunistiske Partier holder revolutionen højt og leder den! Det er hvad der skal gøres!"

Fremhæv betydningen af de undertrykte nationer, der vil være basis for den Proletariske Verdensrevolution, og den umiddelbare nødvendighed af at frembringe maoistiske Kommunistiske Partier der udvikler Folkekrige for at udfolde det der er passende, den Nye Store Bølge af verdensrevolutionen og at gennemtvinge maoismen som befaler og vejleder. Imperialister, reaktionære og revisionister - vid at maoismen legemliggøres af Kommunistiske Partier og Organisationer i verden, som er en del af den afventende opgave om den Internationale Kommunistiske Bevægelse i stigende udvikling og Formand Gonzalo har gjort almengyldige bidrag.

I dag er vi ved at fuldføre 30 år siden den uforgængelige sejrens milepæl, der udgøres af den marxistiske I. Partikongres, en marxistisk-leninistisk-maoistisk, gonzalo tænknings Kongres, barn af Partiet og Folkekrigen, og det bør være anledning til fejring for verdens kommunister og maoistiske revolutionære, fordi det er en milepæl, det er et sikkert grundlag og forsvar af maoismen, der blev defineret som den tredje, nye og højere etape af marxismen. Det er at anvende maoismen for at erobre magten. Magten for hvem? For proletariatet, for proletariatets diktatur, baseret på den væbnede styrke under ledelse af det Kommunistiske Parti. Den I. Kongres havde og har et stort perspektiv for udviklingen af opbygningen af socialismen og den uafbrudte fortsættelse af revolutionen under proletariatets diktatur som en Stor Proletarisk Kulturrevolution.

VI SIGER:

DEN 24. SEPTEMBER ER ORDENENS STEMME OG DET ALMÆGTIGE LYS, DER ILLUMINERER DEN GENERELLE REORGANISERING AF PARTIET!

LEVE MARXISMEN-LENINISMEN-MAOISMEN, HOVEDSAGELIGT MAOISMEN! LEVE FORMAND GONZALO - FØRER AF PARTIET OG REVOLUTIONEN!

LEVE DET MARXISTISK-LENINISTISK-MAOISTISK, GONZALO TÆNKNINGS PERUS KOMMUNISTISKE PARTI!

LEVE FOLKEKRIGENS UOVERVINDELIGHED, DET INTERNATIONALE PROLETARIATS MILITÆRE TEORI!

GENEREL REORGANISERING AF PARTIET I OG FOR FOLKEKRIGEN!

FREMSKUB DEN INTERNATIONALE KOMMUNISTISKE BEVÆGELSE I OPGAVEN AT GENNEMTVINGE MAOISMEN SOM BEFALER OG VEJLEDER FOR DEN PROLETARISKE VERDENSREVOLUTION!

HÆDER OG ÆRE TIL PARTIETS OG REVOLUTIONENS HELTE! HÆDER OG ÆRE TIL PROLETARIATET OG DET PERUANSKE FOLK!

September 2019

Perus Kommunistiske Parti