Apart from the comrades in Denmark, also comrades from Tjen Folket Media in Norway three days ago published their translation of the international declaration for the Day of Heroism ("LONG LIVE THE XXXIII ANNIVERSARY OF THE DAY OF HEROISM!"). Henceforth we document their translation:

Proletarer i alle land, foren dere!

Lenge leve 33-årsdagen for heltemotets dag!

Vi, de maoistiske kommunistiske partiene og organisasjonene som signerer denne jubileumserklæringen, veiledet av vår allmektige ideologi som er marxismen-leninismen-maoismen, hovedsakelig maoismen, det internasjonale proletariatets ideologi, og som heiser våre røde flagg med hammer og sigd så høyt vi kan, erklærer med overveldende revolusjonær glede og den største optimisme:

Vår høytidelige hyllest til PKPs hundretalls kommunister, krigere og masser, som er smidd som det reneste stål i formann Gonzalos bilde og likhet, i folkekrigen i Perus glødende smelteovn, som ble krigsfanger og som med en tapperhet og et mot som bare kan skapes i folkekrigen, møtte det beryktede folkemordet fra den gamle byråkratiske landeierstaten, en lakei for imperialismen, hovedsakelig yankee-imperialismen. Den 19. juni er for alltid Heltemotets dag.

19. juni 1986 igangsatte den reaksjonære, fascistiske og korporativistiske APRA-regjeringen ledet av Alan Garcia, den mest skamløse og ondsinnede utryddelseoperasjonen. Ved å mobilisere hæren, marinen, luftvåpenet og politiet under felles kommando, ble et beryktet folkemordet gjennomført – en utryddelse som del av en kontrarevolusjonær krig mot den fremgangsrike folkekrigen – ved å myrde hundretalls geriljakrigere og barn av folket som var krigsfanger, og igjen badet de i det glødende blodet til folkets beste barn. Når det gjelder Alan Garcia, hans ministerråd, de væpnede styrkene og politistyrkene: de falt for alltid ned i den bunnløse vanæren som folket aldri vil glemme og også kommer til å straffe.

Folkekrigens krigere, krigsfangene, holdt fast ved at “det er rett å gjøre opprør” og kjempet heroisk og uten sidestykke, de forseglet en bragd av heltemot og tapperhet, og vil bli stående i historien som heroiske mennesker som kun folkekrigen kan generere. Blodbadet drukner ikke revolusjonen, det vanner og gir den næring!

Med tanke på utviklingen i dag, er dette en god anledning til å bekrefte vårt faste standpunkt når det gjelder den internasjonale situasjonen og våre oppgaver, som vi tidligere har uttrykt i vår uttalelse til 1. mai.

Den internasjonale situasjonen kjennetegnes av store uroligheter under himmelen, der imperialismen ikke lenger kan flykte fra sine egne lover. Overalt sår den uro og høster bare ulykke. Slik vil det fortsette til den endelig faller.

Dette året har yankee-imperialismen, verdens eneste supermakt og den viktigste fienden til verdens folk, sluppet løs sin aggresjon som “lavintensitetskrig” mot folket i Venezuela, i et forsøk på å påtvinge det et marionettregime ledet av Guaidó, med trusler om å invadere landet dersom kravene deres ikke aksepteres. Men til tross for vaklingen og samarbeidslinjen Maduro-regjeringen hadde med imperialismen, har Venezuelas folk stått imot og avvist aggresjonen. De har stolt på solidariteten fra de latinamerikanske folkene og fra hele verdens folk, som avviser den imperialistiske aggresjonen.

I det foregående året bestemte Trump-Pence-regjeringen å ensidig si opp atomavtalen med Iran. De har iverksatt nye trusler og krav mot Iran, og dermed reetablert regimet av sanksjoner som rådde forut for avtalen.

I disse dager har den folkemorderiske erkereaksjonære regjeringen til Trump-Pence annonsert et nytt initiativ for “fredsavtaler” om Palestina, støttet av dens lakeier i Midtøsten som Saudi-monarkiet og det sionistiske staten Israel osv. Slike initiativer er intet mer enn en ny folkemordersk bløff rettet mot Iran, Palestina og alle undertrykte nasjoner i denne regionen. Den tar sikte på å legitimere Palestinas koloniale tilstand og apartheidregimet som den sionistiske folkemorderske staten har påtvunget den palestinske befolkningen, og å legitimere den etniske rensingen. Det er et imperialistisk teater, med hjelp fra imperialismens lakeier – de blodtørstige monarkiene i Gulfen, ledet av saudiene – mot det palestinske folket, som en del av den aggressive fronten mot Iran. Yankee-imperialismen fortsetter sin aggresjonskrig i det utvidede Midtøsten, nå i form av deres “koalisjon” i regionen mot “sjia-trusselen”, og Irans kamp for å gjenerobre sine tapte posisjoner.

Yankee-imperialismen driver fram politikken for “maksimalt press” mot sine imperialistiske rivaler og mot regjeringene i halvføydale land, i forsøk på å skjerpe ytterligere deres indre motsigelser og skape enda større problemer for dem, for å kunne å tvinge gjennom sin vilje som den eneste hegemoniske supermakten. Regjeringen til Trump-Pence, som utvikles innen for et system av valg, lar seg drive lenger fordi de ønsker å oppnå billige seire. Ved å anvende “hammertaktikken” i behandlingen av den russiske imperialismen innenfor den etablerte politikken som retter seg mot Iran, og forsøker å isolere dem fra Russland, har ført til en serie møter på det høyeste nivået med representanter av Putin-regjeringen for å forhandle om Venezuela, Ukraina, Iran og Syria. Disse blir brukt som “forhandlingskort” og de “forsøker å dempe brannen ett sted, for å kunne sette fyr på et annet sted”.

Det er en gjentagelse av det velkjente spillet til supermakter og stormakter, for å bruke de undertrykte landene som “forhandlingskort”. Nå fører dette til at presset mot Venezuela dempes, men i til syvende og sist vil alle forpliktelser som forsegles med slag fra den imperialistiske auksjonshammeren, være i strid med interessene til folket i Venezuela, og mot hele Latin-Amerika, akkurat som den nå retter seg særlig mot den iranske nasjonen.

På sin sørlige grense har Trump-regjeringen blitt fullstendig avkledd i en utilslørt underordning av lakeiregjeringen til López Obrador (Morena) under USAs antimigrasjonspolitikk. De har tilogmed forpliktet seg til å utplassere seks tusen enheter fra nasjonalgarden (etablert av den nåværende regjering) ved Mexicos grense til Guatemala, og slik forvandles til en utvidet migrasjonsgrense for USA. De vil stanse migrasjonsflyten av fattige fra sør med militære midler, og dermed i praksis bygge den berømte Trump-muren ved Mexicos sørlige grense. Alt dette skjer, fordi en slik militær utplassering er del av utviklingen av en “Ny struktur for forsvar av USA”, i dette tilfellet i nordkommandoen (USNORTHCOM).

Likevel, i henhold til utviklingslovene for imperialister og alle reaksjonære, vil yankee-imperialismen bare høste nye nederlag i Venezuela, Mexico og i hele Latin-Amerika, i Iran og i Palestina, og overalt ellers, og motstanden og kampen til Irans og Palestinas folk vil erobre nye høyder ved å skape nasjonale frigjøringsbevegelser som en del av den nye store bølgen av verdensrevolusjon som i dag utvikles i verden.

Verdens folk vil også opptre i tråd med sin utviklingslov om å kjempe og lide nederlag, kjempe og lide nederlag igjen, og gjenta dette helt til den endelige seieren. Revolusjon er blitt den historiske og politiske hovedtendensen i verden i dag, men den utvikles ujevnt i den revolusjonære situasjonen som brer seg ut til alle land og kontinenter.

De undertrykte nasjonene viser hvorfor de utgjør hovedbasen for proletariatets verdensrevolusjon. De utvikler heroisk, væpnet motstandskamp, og finner forbilder i folkekrigene i Peru, India, Tyrkia og Filippinene. Folkekrigen i India har gjort nye framskritt og nådd nye høyder. India har en strategisk viktighet for å tippe vekten i fordel for verdensrevolusjonen, ikke bare på grunn av sin størrelse, men på grunn av massenes antall (mer enn en milliard innbyggere) og landets beliggenhet i Asia. Dette er et uttrykk for den nye store bølgen i proletariatets verdensrevolusjon i stadiet til den strategiske offensiven, som vil feie imperialismen og reaksjonen vekk fra jordens overflate.

Maoismen har skapt militariserte marxistiske-leninistiske-maoistiske kommunistpartier av en ny type. Ved å utvikle prosessen av rekonstituering/konstituering går den videre til å lede denne nye store bølgen av proletariatets verdensrevolusjon. Denne situasjonen i utvikling av den subjektive faktoren gir oss de beste forholdene for å avansere videre i å overkomme oppstykkingen av den kommunistiske bevegelsen: å virkeliggjøre den forente maoistiske internasjonale konferansen (CIMU) og gi liv til proletariatets nye internasjonale organisasjon. Dette på veien fram mot Den kommunistiske internasjonalen, som vil reise seg med de pågående folkekrigene og utviklingen av de nye folkekrigene som vil initieres. Vi vil bruke denne til å forandre det nåværende styrkeforholdet mellom revolusjon og kontrarevolusjon på den internasjonale arenaen. Dette er grunnen til at selv de som er mot vårt initiativ og som følger splittelsens vei, likevel ikke kan gjøre annet enn å anerkjenne vårt initiativ. Det har de gjort ved å desperat kalle inn til en separat, fraksjonistisk og likvidatorisk konferanse.

Disse nekter å akseptere de uomtvistelige seirene oppnådd gjennom kampens vei, for å overvinne splittelsen i den internasjonale kommunistiske bevegelsen. Det vil si fremskrittene i å koordinere og lede kampene som de kommunistiske partiene og organisasjonene har ført i flere kampanjer, i å støtte og bruke som propagandistisk eksempel de pågående folkekrigene osv. Dette er årsaken til at vi anerkjenner og støtter, i sin helhet og i alle sine deler, dokumentet fra sentralkomiteen i Brasils Kommunistiske Parti (Rød Fraksjon) «Bekjemp likvidasjonisme og foren den internasjonale kommunistiske bevegelsen under maoismen og folkekrigen – Om kritikken fra C(m)PA mot fellesuttalelsen for 1. mai 2018».

Videre, slik som det ble fremhevet av Perus Kommunistiske Parti (Reorganisasjonskomiteen), er Den forente maoistiske konferansen som er blitt innkalt av de maoistiske partiene og organisasjonene allerede en kategorisk suksess. Dette som følge av forberedelsene, en prosess som fortsatt pågår, og den uomtvistelige betydningen de har hatt i å utvikle gjenforeningen av verdens kommunister. De er den høyeste formen for feiring og hyllest av hundreårsjubileet for Lenins grunnleggelse av Den tredje internasjonale i mars 1919 og av rollen spilt i denne av kamerat Stalin. Dette krever fra oss at vi løfter fram dette eksempelet og løfter det stadig høyere ved å spre kommunismen i hele verden, og å smi kommunistpartier over hele kloden. I dag vil det si militariserte marxist-leninist-maoistiske kommunistpartier. Lenge leve hundreårsjubileet for den kommunistiske tredje internasjonale! Heder og ære til marxismen-leninismen-maoismen, og legg vekt på de maoistiske partiene og organisasjonenes faste vilje for å tillempe bidragene av universell karakter fra Gonzalos tenkning!

Videre forener vi oss bestemt med feiringen av det 30. jubileet for den første kongressen til Perus Kommunistiske Parti. Dette var en enestående milepæl i den seierrike kampen til det peruanske og internasjonale proletariatet, en kongress for marxismen, for marxismen-leninismen-maoismen, Gonzalos tenkning. Vi oppfordrer alle partier og organisasjoner i den internasjonale kommunistiske bevegelsen til å gjennomføre en feiring av denne storslåtte og enestående og seierrike milepælen ved å publisere dokumentene fra PKPs første kongress. Slik kan vi hilse kameratene i PKPs kamp som vil kulminere i den fullstendige reorganiseringen av partiet, som i dag ledes av deres reorganiseringskomité.

Til slutt gjør vi til vår egen den høyeste form for kommunistisk ånd, som ble fastslått i sentralkomiteen i PKPs resolusjon:

19. juni markeres for evig som Heltemotets dag; disse heltenes blod har allerede gitt næring til og oppildnet den væpnede revolusjonen, og reiser seg som en monumentalt vaiende fane og et utrettelig krigsrop som begjærer den endelige seieren.

Disse krigsfangenes ærerike krigerdød lever videre gjennom blodet de ga, og vi kommunister tar opp forpliktelsen om å følge deres lysende eksempel, for å utvikle folkekrigen og tjene verdensrevolusjonen inntil kommunismens uslokkelige lys skinner over hele kloden, under de uovervinnelige fanene med Marx, Lenin og Mao Zedong, av den for evig levende marxismen-leninismen-maoismen.

ÆRE TIL DE FALNE HELTENE, LENGE LEVE REVOLUSJONEN!

LENGE LEVE DET 30. JUBILEET AV PKPS FØRSTE KONGRESS!

HEDER OG ÆRE TIL DET PERUANSKE PROLETARIATET OG DETS FOLK!

ÆRE TIL MARXISMEN-LENINISMEN-MAOISMEN!

19. juni 2019

Undertegnede ved dags dato:

Ecuadors Kommunistiske Parti – Rød Sol

Perus Folkebevegelse (Reorganisasjonskomiteen)

Brasils Kommunistiske Parti (Rød Fraksjon)

Chiles kommunistiske Parti (Rød fraksjon)

Maoistisk Organisasjon for Rekonstitueringen av Colombias Kommunistiske Parti

Revolusjonær Kjerne for Rekonstitueringen av Mexicos Kommunistiske Parti

Komiteen Røde Fane, Tyskland

Komiteene for Grunnleggelsen av Østerrikes (maoistiske) Kommunistiske Parti

Tjen Folket – Kommunistisk Forbund, Norge

Kollektivet Røde Fane, Finland