Comrades from Danish Socialistisk Revolution four days ago published the translation of the international declaration for the Day of Heroism ("LONG LIVE THE XXXIII ANNIVERSARY OF THE DAY OF HEROISM!"). Henceforth we document their translation:

 Proletarer i alle lande, forén jer!

Leve 33-året for Heltemodets Dag!

Vi, de maoistiske Kommunistiske Partier og organisationer der underskriver denne fejringserklæring, vejledt af vor almægtige ideologi: marxismen-leninismen-maoismen, hovedsageligt maoismen, det internationale proletariats ideologi, og hejsende vore rødeste faner med hammer og segl, med overflydende revolutionær lykke og den højeste optimisme, udtrykker:

Vor højtidelige respekt til de hundreder af kommunister, kæmpere og masser af Perus Kommunistiske Parti, der, smedet som det reneste stål, i Formand Gonzalos billede, i den peruanske Folkekrigs glødende esse, blev krigsfanger og, med tapperhed og mod som kun Folkekrigen kan frembringe, stod ansigt til ansigt med den gamle bureaukrat-godsejer stats mest berygtede folkemord, en stat der er imperialismens håndlanger, hovedsageligt Yankee-imperialismens. Den 19. juni kendemærker for evigt HELTEMODETS DAG.

Den 19. juni 1985 løsslap den reaktionære, fascistiske og korporative apristiske regering med folkemorderen Alan García i spidsen den mest skamfulde og ondsindede tilintetgørelsesoperation. Mobiliserende Hæren, Flåden, Luftværnet og Politiet under den Fælles Kommando, blev det mest berygtede folkemord udført — udryddelse som led i deres kontra-revolutionære krig, ledet imod den trivende Folkekrig — ved at myrde hundredevis af guerillakæmpere og folkets børn, som var krigsfanger, og således badede de endnu engang i folkets bedste børns glødende blod. Hvad angår Alan García, hans Ministerråd, de væbnede styrker og politistyrkerne: De faldt for evigt ned i uudslukkelig vanære, som folket ej vil glemme og som kun vil blive straffet af folket.

Folkekrigens kæmpere, krigsfangerne, ved at hejse »Det er rigtigt at gøre oprør«, kæmpede heltemodigt og uvurderligt, forseglende en heltemodets, tapperhedens og modets gerning, som historien vil bevare som en forbilledlig demonstration af heltemodige mennesker, som kun Folkekrigen er i stand til at frembringe. Det spildte blod drukner ikke revolutionen; det vander den!

Ved at holde for øje variationerne der er fundet sted i den nuværende situation, er dette den ordentlige anledning for os til at genbekræfte vort standpunkt om den internationale situation og vore opgaver, der er kommet til udtryk i vor seneste erklæring for den sidste 1. Maj.

Den internationale situation kendetegnes ved en stor uorden under himlene, imperialismen kan ikke længere undslippe sin egen lov og fremprovokerer uorden overalt og høster kun nederlag, og således vil det være indtil dens endegyldige undergang.

Dette år løsslap Yankee-imperialismen, den eneste hegemoniske supermagt og hovedfjenden for verdens folk, sin aggression som »lav-intensitetskrig« imod Venezuelas folk i forsøget på at påtvinge en marionetregering under ledelse af Guaidó, truende med at invadere landet hvis dens krav ikke blev mødt. Men Venezuelas folk har, på trods af Maduro-regeringens vaklen overfor imperialismen, gjort modstand og afvist aggressionen, ved at regne med de latinamerikanske og hele verdens folks solidaritet, der blandt andet afviser den imperialistiske aggression.

Sidste år besluttede Trump-Pence regeringen sig for ensidigt at fordømme atomaftalen med Iran og lancerede nye trusler og krav imod Iran, genoprettende sanktionsregimet fra før aftalen.

Nutildags udråbte den folkemorderiske og ærkereaktionære Trump-Pence regering et nyt initiativ med »fredsaftaler« om Palæstina, der blev fulgt op på af dens lakajer i Mellemøsten, såsom Saudi-monarkiet og den zionistiske stat Israel osv. Et sådant initiativ er intet mere end en ny folkemorderisk løgn imod Iran, Palæstina og alle regionens undertrykte nationer. Det sigter efter at legitimere Palæstinas koloniale stilling og det apartheid-regime, som den zionistiske folkemorderstat har påtvunget den palæstinensiske befolkning, at legitimere den etniske udrensning. Det er en imperialistisk løgn med dens lakajers tjeneste — de blodtørstige Golf-monarkier, med saudierne i spidsen — imod Palæstinas folk som led i at fremskubbe en aggressionsfront imod Iran. Yankee-imperialismen fortsætter med dens aggressionskrig i det Udvidede Mellemøsten, nu i form af krig mellem dens »koalition« i regionen og »Shia-truslen« og Iran der stræber efter at genvinde tabte stillinger.

Yankee-imperialismen fremskubber politikken om »maksimalt pres« imod dens imperialistiske rivaler og imod de halvkoloniale landes regeringer, stræbende efter at forhøje deres modsigelser og forøge vanskelighederne som de står overfor, for at lykkes i at påtvinge sin vilje som den eneste hegemoniske supermagt. Trump-Pence regeringen i den valgsituation som den udvikler sig i drives ydermere af billige triumfer. Ved at anvende »hammertaktikken« i sin håndtering af den russiske imperialisme indenfor den etablerede politik der sigter imod Iran, stræbende efter at isolere det fra Rusland, har Yankee-imperialismen udført en række topmøder med repræsentanter for Putin-regeringen for at håndtere Venezuela, Ukraine, Iran og Syrien, ved at bruge dem som »forhandlingsgenstande« og »at forsøge at slukke ilden ét sted for at sætte ild til et andet sted«.

Det er gentagelsen af supermagternes og magternes velkendte spil, med at bruge de undertrykte nationer som »forhandlingsgenstande«. Indtil videre leder dette til at lette presset på Venezuela, men i sidste ende vil al dedikation under den imperialistiske hammer være imod Venezuelas folks interesser, og gå imod hele Latinamerika, ligesom det nu går imod den iranske nation.

På dens sydlige grænse udtrykker Trumps regering hele sin nøgenhed i at påtvinge López Obradors (Morenas) lakajregering USA’s anti-migrations politik, som endog har dedikeret sig til at udstationere 6.000 elementer af den Nationale Garde (skabt af den nuværende regering) ved dens grænse til Guatemala, for således at omdanne sig til USA’s migrationsfrontlinje, for militært at tilbageholde migrationsstrømmen af fattige sydfra, således oprettes Trumps famøse mur på Mexicos sydlige grænse. Alt dette finder sted, fordi en sådan militær udstationering er en del af udviklingen af den »Nye Struktur for Forsvaret af USA«, i dette tilfælde Nordkommandoen (USNORTHCOM).

Imidlertid vil Yankee-imperialismen, i henhold til loven om imperialismen og alle reaktionære, kun høste nederlag i Venezuela, Mexico og hele Latinamerika, i Iran og i Palæstina eller ethvert andet sted og Irans og Palæstinas folks modstand og kamp vil erobre nye højder ved at fremskubbe den nationale befrielsesbevægelse og den Nye Store Bølge af Verdens Proletariske Revolution der på nuværende tidspunkt udvikles i verden.

Verdens folk fuldbyrder også deres lov og at kæmpe og slå fejl, kæmpe og slå fejl igen og så videre indtil den endegyldige sejr. Revolutionen er blevet den historiske og politiske hovedstrømning i verden i dag og der findes en revolutionær situation i ulige udvikling der udvider sig til alle lande og verdensdele.

De undertrykte nationer viser hvorfor de er basis for Verdens Proletariske Revolution og udvikler heltemodige væbnede modstandskampe og kan regne med Folkekrigene i Peru, Indien, Tyrkiet og Filippinerne som forbilleder. Folkekrigen i Indiens fremskridt til større højder har strategisk betydning for at ændre vægtbalancen til verdensrevolutionens favør, ikke blot på grund af Indiens størrelse, men på grund af massernes vægt (over en milliard indbyggere) og dens placering i Asien. Alt dette er et udtryk for den Nye Store Bølge af Verdens Proletariske Revolution i den strategiske offensivs etape, som vil bortfeje imperialismen og reaktionen fra Jordens overflade.

Maoismen frembragte militariserede marxistisk-leninistisk-maoistiske Kommunistiske Partier af ny type. Ved at udvikle processen af konstituering/rekonstituering går den videre til at lede denne Nye Store Bølge af Verdens Proletariske Revolution. Denne situation med udvikling af den subjektive faktor sætter os i de bedste betingelser for at skride yderligere fremad i at overvinde spredningen af den Internationale Kommunistiske Bevægelse: at virkeliggøre den Forenede Internationale Maoistiske Konference og i den afføde den nye internationale organisation af proletariatet; på Kommunistisk Internationales vej, som vi vil rejse med de igangværende Folkekrige og udviklingen af nye Folkekrige som skal til at blive indledt, med hvilke vi vil forandre den nuværende styrkfordeling mellem revolutionen og kontra-revolutionen på den internationale skueplads. Det er derfor selv de, der er imod vort initiativ og følger splittelsens vej, ikke kan lade være med at anerkende det, som de har gjort i deres desperation ved at påkalde en separat, fraktionsmagerisk og likvidationistisk konference.

Disse fol nægter at acceptere de ubenægtelige sejre i vejen af kamp for at overvinde spredningen i den Internationale Kommunistiske Bevægelse, fremskridtene i at koordinere og lede kampene som de Kommunistiske Partier og Organisationer udfører i fejringsfelttogene, i at udbrede og støtte de igangværende Folkekrige osv. Det er derfor vi påtager os, som helhed og i alle dets dele, dokumentet fra Centralkomiteen af Brasiliens Kommunistiske Parti (Rød Fraktion): Bekæmp likvidationismen og forén den Internationale Kommunistiske Bevægelse under maoismen og Folkekrigen — Om Afghanistans (Maoistiske) Kommunistiske Partis kritik af den Fælles Erklæring af 1. Maj 2018.

Ydermere, ligesom det blev fremhævet af Perus Kommunistiske Parti (Reorganiserende Komite), er den Forenede Internationale Maoistiske Konference, der blev påkaldt af de maoistiske Partier og Organisationer, en kategorisk sejr på grund af forberedelsen, en proces der stadig fortsætter og den ubenægtelige udvikling at den i genforeningen af kommunisterne er en fejringshyldest på højeste niveau af 100-året for grundlæggelsen af den Kommunistiske III. Internationale af Lenin i marts 1919 og rollen fuldført af Kammerat Stalin. Det forlanger af os at vi følger dens forbillede og hejser det højere i at udbrede kommunismen i hele verden og at smede Kommunistiske Partier på hele kloden. Nu, med militariserede, marxistisk-leninistisk-maoistiske Kommunistiske Partier. Leve 100-året for den Kommunistiske III. Internationale! Hæder og ære til marxismen-leninismen-maoismen! og lad os anerkende den faste vilje hos de maoistiske Partier og Organisationer til at anvende gonzalo tænkningens almengyldige bidrag.

Dermed forener vi os fast med fejringen af 30-året for Perus Kommunistiske Partis I. Kongres, en sejrens milepæl uden fortilfælde for det peruanske og internationale proletariat, en marxistisk Kongres, marxistisk-leninistisk-maoistisk, gonzalo tænknings Kongres. Vi kalder alle Partier og Organisationer i den Internationale Kommunistiske Bevægelse til at udføre fejringen af denne storslåede sejrens milepæl uden fortilfælde og at foretage publikationer af dokumenterne fra Perus Kommunistiske Partis I. Kongres; dermed hilser vi Partiets kammeraters kamp for at kulminere den generelle reorganisering af Partiet under ledelse af dets Reorganiserende Komite.

Til sidst påtager vi os med den højeste kommunistiske ånd, det som blev etableret i resolutionen af Perus Kommunistiske Partis Centralkomite:

Den 19. juni er for evigt kendemærket som HELTEMODETS DAG; disse heltes blod resulterer allerede i at yderligere væde den væbnede revolution, som rejser sig som en monumental vajende fane og et ufejlbarligt krigsråb, der kalder på den uundgåelige endegyldige triumf.

Disse krigsfangers glorværdige og krigsførende død lever videre i det spildte blod og vi kommunister påtager os beslutsomheden til at følge dens lysende forbillede, for, udviklende Folkekrigen, at tjene verdensrevolutionen til kommunismens ufalmende lys hviler på hele koden under de usårlige faner af Marx, Lenin og Mao Zedong, af den evigt levende marxisme-leninisme-maoisme.

HÆDER TIL DE FALDE HELTE, LEVE REVOLUTIONEN!

LEVE 30-ÅRET FOR PERUS KOMMUNISTISKE PARTIS I. KONGRES!

HÆDER OG ÆRE TIL DET PERUANSKE PROLETARIAT OG FOLK!

HÆDER TIL MARXISMEN-LENINISMEN-MAOISMEN!

19. juni 2019

Underskrifter til i dag:

Ecuadors Kommunistiske Parti — Røde Sol

Folkebevægelsen Peru (Reorganiseringskomite)

Brasiliens Kommunistiske Parti (Rød Fraktion)

Chiles Kommunistiske Partis Røde Fraktion

Maoistisk Organisation for Rekonstitueringen af Colombias Kommunistiske Parti

Revolutionær Kerne for Rekonstitueringen af Mexicos Kommunistiske Parti

Komite Røde Fane – Tyskland

Komiteer for Grundlæggelsen af Østrigs (Maoistiske) Kommunistiske Parti

Tjen Folket — Norges Kommunistiske Forbund

Røde Fane Kollektiv (Finland)