Proletärer i alla länder, förena er!

 

Resolution vid det III. Mötet av marxist-leninist-maoistiska partier och organisationer i Europa 
III. Mötet av marxist-leninist-maoistiska partier och organisationer i Europa


Vi, de marxist-leninist-maoistiska Partierna och Organisationerna höll vårt III. Möte som fortsatte det I. och II. Mötets kurs, vilket reste till liv iniativet av det V. Mötet av marxist-leninist-maoistiska partier och organisationer i Latinamerika. Den framgångsrika slutsatsen av det III. Mötet markerar ännu en milstolpe i den pågående processen av att enas i teoretisk debatt samt i enad aktion. På marxismen-leninismen-maoismen, huvudsakligen maoismens grund, och i vår pågående kamp för ideologisk enhet idag, alltid obevekligen förenad med kampen mot revisionismen, kommer vi öka våra ansträngningar för att tjäna den proletära världsrevolutionen.

 

Baserat på dessa principer har enheten mellan deltagande partier och organisationer fördjupats och vi är engagerade i att kämpa för att inkludera alla partier och organisationer på denna kontinent som är villiga att på denna grundval förena sig med oss. Vi skickar våra särskilda hälsningar till de partier och organisationer från andra länder, som, trots att de var inbjudna, inte hade möjlighet att deltaga pågrund av särskilda problem. Vi hälsar de åtaganden som gjorts i deras uttalanden och vi fortsätter att kämpa för att inkludera dem så väl som andra kommunistiska krafter, från alla delar av kontinenten, i våra enade ansträngningar.

 

Vi skickar även våra hjärtliga hälsningar till de marxist-leninist-maoistiska partier och organisationer  i den proletära världsrevolutionens stormcenter, i de förtryckta länderna och speciellt de i frontenlinjen av kamperna. Folkkrigen i Peru, Indien, Turkiet, och Filippinerna är en ledfyr av inspiration och stärker vår revolutionära beslutsamhet. Vår position är klar och alla borde veta att vi ser dessa folkkrig som våra egna kamper och därför förkastar vi totalt varje attack mot dem som en attack mot själva kärnan av vårt revolutionära engagemang och vi förkastar varje likvidering av väpnad kamp och varje kapitulationistisk ställningstagande av ”fredsavtal” eller andra samarbete med imperialismen, revisionismen, och reaktionen. Rörande folkkriget i Turkiet anser vi, som en konsekvens av ett antal ondskefulla händelser som nyligen ägt rum, det  är nödvändigt att understryka, att det är en grundläggande princip för varje kommunistiskt, revolutionärt och till och med revolutionistiskt parti, likaså organisation, rörelse eller individ att man under inga som helst omständigheter kan samarbeta med den gamla staten, vare sig det är ett imperialistiskt eller ett godsherre-byråkratkapitalistiskt land, för att attackera styrkorna i de led som folkets massor besitter. Att göra detta är brottsligt och därför fördömmer vi starkt de som nyligen angivit våra turkiska kamrater till polisen samt andra statliga tjänstemän och vi kräver ett omedelbart tillbakadragande av dessa anklagelser. Vi står fast bakom den kamp de revolutionära styrkorna i Turkiet bedriver.


Vi ser klart hur kommunisterna i världen djärvt och snabbt går fram, oavsett om det är partierna som leder folkkrig eller om det är de som kämpar för att konstituera eller rekonstituera sina partier för att inleda folkkrig. Maoismen går frammåt mer och mer i att leda den nya stora vågen av den proletära världsrevolutionen. Det finns ett skriande behov att yttligare ge impuls till och utveckla de pågående ansträngningarna för att förena världens kommunister. Vi tar fast upp uppgiften att kämpa för den Enade Internationella Maoistiska Konferensen och hängivet göra allt i vår makt till att bidra till dess framgång. 

Förena er under maoismen!


Seger till folkkrigen!


Frammåt i kampen för rekonstitueringen av de Kommunistiska Partierna!


Frammåt till den enade internationella maoistiska konferensen!

November 2018

Signaturer:

Maoistiska Kommunistiska Partiet av Frankrike
Tjen Folket – Kommunistiskt Förbund
Kollektivet Röda Fanan 
Kommittéerna för grundandet av det (Maoistiska) Kommunistiska Partiet, Österrike 
Kommittée Röda Fanan – BRD
Turkiets Kommunistiska Parti/Marxist-Leninisterna
Folkrörelsen Peru (Reorganiseringskommitten)